Algemene Voorwaarden Diet Food B.V.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De ondernemer behoudt het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de consument een nieuwe bestelling bij de ondernemer plaatst. De consument geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

 

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de consument en ondernemer komt tot stand door de betaling van de bestelling door de consument via IDEAL en de versturing van de bestelbevestiging van de ondernemer aan het door de consument opgegeven e-mail adres. Bestellingen die niet betaald zijn, worden niet uitgeleverd. De consument dient altijd een bestelbevestiging per e-mail te krijgen, anders is de bestelling niet officieel en zal deze niet uitgeleverd worden. De ondernemer behoudt zich het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt de ondernemer dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee. De producten van de ondernemer zijn bestemd voor eindgebruikers en niet voor wederverkopers. Wederverkoop zonder toestemming van de ondernemer is niet toegestaan.

 

Product

De website werkt met vaste productaantallen. De consument kan niet meer of minder dan de op de website aangegeven aantallen bestellen. De getoonde broodproducten kunnen niet los gekocht worden via deze website. De consument kan de bestelling vullen met producten naar eigen keuze.

 

Prijs

Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijzen op de website kunnen enigszins afwijken van de prijzen bij overige aanbieders. Voor alle producten geldt dat de consument de prijs betaalt die het product op het moment van afrekening van de bestelling kost. Aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. De ondernemer behoudt zich het recht een maximaal aantal artikelen per consument te stellen. Aanbiedingen zijn alleen geldig op het moment van afrekenen. De acties van de ondernemer zijn alleen geldig voor bestellingen via de website. Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en de consument kan dan geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven informatie. De ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuiste prijsopgaven en overige onjuistheden.

Bestelling en Levering

De bestelling wordt afgeleverd op een door de consument geselecteerde afleverdatum en afleveradres. Aangezien het versproducten betreft, dient de consument een afleverdatum en afleveradres te kiezen waarop zeker iemand aanwezig zal zijn om het pakket in ontvangst te nemen. De bestelde producten worden maar een keer thuis aangeboden. De consument dient de producten dan in ontvangst te nemen. De ondernemer levert alleen naar adressen in Nederland. Het is niet mogelijk een bestelling via de website te annuleren nadat de bestelling door de ondernemer is bevestigd.

 

Verzendkosten

Voor het leveren van de bestelling op het door de consument aangegeven afleveradres worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze worden vermeldt bij het afrekenen.

 

Betaling

De consument kan de bestelling betalen met de betalingsmethode iDEAL. De bestelling dient direct te worden betaald. Zelf overschrijven is niet mogelijk.

VEILIG BETALEN

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent. Voor meer informatie, zie www.ideal.nl .

 

Klachtenregeling

De producten van de ondernemer zijn versproducten. Indien de consument producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten en/of diensten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de desbetreffende producten/diensten gesteld mogen worden, verzoekt de ondernemer de consument dit binnen 24 uur na bezorging kenbaar te maken via info@bruinenwit.nl. In deze e-mail dient de consument de ondernemer het volgende betreffende de klacht toe te sturen: het ordernummer, duidelijke omschrijving van de klacht, de THT-data, en een digitale foto van de verpakking/het product waar de klacht betrekking op heeft. Schade kan alleen voor vergoeding in aanmerking komt als deze binnen 30 dagen nadat deze is ontstaan schriftelijk kenbaar is gemaakt. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Aansprakelijkheid

De ondernemer kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor de ondernemer verzekerd is. De ondernemer is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personen schade.

De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens het versturen naar de consument tot aan de ontvangst door de consument. De consument is verplicht een beschadigde of incomplete bestelling bij ontvangst direct, doch uiterlijk binnen 2 dagen te melden bij de ondernemer, om het recht op herlevering te behouden.

Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van de ondernemer komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

De consument is gehouden de ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de  consument dienen te komen.

Het is mogelijk dat de ondernemer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de consument kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

Overmacht

De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden niet te wijten aan de schuld van de ondernemer.

 

Privacy

Gegevens van de consument zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Deze gegevens kunnen wel gebruikt worden voor (persoonlijke) aanbiedingen van de ondernemer aan de consument.